SON EKLENENLER

İş yerinde mobbinge uğrayan çalışanlar tazminat alabilir mi?

İş yerinde mobinge uğrayan çalışanlar ne tür tazminatları alabilir? İşte ayrıntılar....
21 Haziran 2022 20:54

Mobbing çalışanların işyerlerinde sıklıkla karşılaştığı bir olay…

Sürekli ve sistematik biçimde belli bir kişiyi hedef alma durumu olan mobinge maruz kalan çalışanın hakları nelerdir? Mobingin varlığı için kişilik haklarının ağır bir şekilde ihlaline gerek var mıdır?

Yoksa haksızlığın varlığı yeterli midir?

Mobbinge karşı işyerinde neler yapılabilir? Hangi tazminatlara hak kazanılır?

Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek yoktur. Kişilik haklarına yönelik bir haksızlığın varlığı yeterlidir.
Ayrıca, mobbing gibi diğer dava türlerine göre ispatı nispeten daha zor olan bir konuda, kesin ve mutlak bir ispat şartı aranmamalıdır.
İşçinin, kendisine işyerinde mobing uygulandığına dair kuşku uyandıracak durumları ileri sürmesi yeterlidir.
İşyerinde mobingin varlığını gösteren olayların mahkemeye sunulması halinde, mobingin gerçekleşmediğinin ispatı işverene düşer.

Mobbinge uğrayan işçi neler yapabilir?

Mobbinge uğrayan işçi, iş sözleşmesini feshedebilir. Kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını alır. Bütün bunların yanısıra (şartları oluştuğu takdirde),maddi ve manevi tazminat da alır.
Ankara'da Proje Başdirektörü olarak çalışan uzman hakkında mobinge dayalı açılan davada, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karar vermiştir.

İşte O Emsal Karar:

22. Hukuk Dairesi 2015/11958 E., 2016/15623 K.
"İçtihat Metni"

…..
…..
DAVA: Taraflar arasındaki, davacı-birleşen dosya davalısı kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı ile maddi ve manevi tazminat alacaklarının ödetilmesine, davalı-birleşen dosya davacısı ise ihbar tazminatı alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; asıl davacının ilamda yazılı sebeplerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve karşı davanın reddine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi ve davacı-birleşen dosya davalısı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için ...... Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı-birleşen dosya davalısı adına vekili Avukat...... ile karşı taraf adına vekili Avukat ....... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı-birleşen dava davalısı vekili, müvekkili işçinin mobbinge maruz kalması sebebiyle iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini, tazminat ve ağustos ayına ilişkin aylık ücret alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve aylık ücret alacaklarının hüküm altına alınmasını; birleşen davasında ise, mobbing kaynaklı maddi ve manevi tazminat alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı-birleşen dava davacısı vekili, işçinin taleplerinin haksız olduğunu ileri sürerek, işçi tarafından açılmış dava ve birleşen davanın reddini savunmuş; birleşen davasında ise, iş sözleşmesinin haklı neden olmadan feshedildiği ileri sürerek müvekkili işverenin ihbar tazminatı alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, işçi tarafından açılan asıl davanın kabulüne, birleşen davanın ise reddine; işveren tarafından açılan birleşen davanın reddine karar verilmiştir.

SGKREHBERİ

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER