KISKANÇ MÜŞTERİ, ÇALIŞANI İŞİNDEN ETTİ!

Çalışan hakkında yazılanı beğenmeyip sayfayı yırtınca tazminatsız işten atıldı. Şikayet defterine yazılanı beğenmedi! Sayfayı yırtınca işten atıldı..
29 Haziran 2020 15:05

Müşterinin bir anlık kıskançlığı, reyon görevlisini tazminatsız işinden etti.

EŞİME YAN BAKTI

Eşiyle alışveriş yapan müşteri, reyon görevlisinin bir anlık eşine baktığından kuruntulanarak, müşteri hizmetleri defterine olayı not etti.

SAYFAYI YIRTTI

İşyeri çalışanı da müşteri defterini kontrol ederken hakkında yazılan asılsız iddiaları farkedince, diğer müşteriler bu yazılanı görmesin diye sayfayı koparıp attı. Durumu farkeden patron, yaşandığı iddia edilen olayı da duyunca çalışanını tazminatsız işten çıkardı.

MAHKEME İŞE İADE ETTİ

İşçinin açtığı işe iade davasında ise mahkeme, çalışanı işe iade etti.

YARGITAY: SAYFAYI YIRTTIĞINA GÖRE OLAYI KABUL ETTİ...

Ancak Yargıtay, olayı güven sarsıcı bularak, işten atılma geçerli dedi.

Müşterinin yaşanan olayla ilgili mahkemedeki ifadesinde, yaşananların tamamen kendi kuruntusundan kaynaklandığını,eşine kesinlikle taciz eylemi olmadığını ifade etse bile, Yargıtay çalışanı ve olayı affetmedi.

İşyeri için güven sarsıcı bularak, çalışanın sayfayı yırtmasını ise olayı 'kabul' olarak değerlendiren Yargıtay,patronun işten çıkarması geçerli, dedi.

İçtihat Metni:

9.HD.27.05.2014 tarihli, 2014/5002 esas, 2014/17106 karar sayılı karar

DAVA:Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı isteminin özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin, davalıya ait iş yerinde kasa ve reyon görevlisi olarak çalışmakta iken iş akdinin haksız ve geçersiz olarak feshedildiğini ileri sürerek, işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B)Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili; davacının, şirket bünyesinde çalışırken hakkında farklı tarihlerde çeşitli nedenlerden dolayı tespit tutanakları düzenlendiğini ve uyarılar verildiğini, en son 15.09.2011 tarihinde ..... isimli müşterinin eşini gözle taciz edip, müşterinin şikayet defterine bu olaydan dolayı yazdığı şikayet yazısını sayfayı yırtmak sureti ile aldığından bahisle iş sözleşmesinin haklı sebeplerle feshedildiğini, davacı ile müvekkili işveren arasındaki güven ilişkisinin ortadan kalktığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, davacının işe iadesine karar verilmiştir.

Ç)Temyiz:
Karar süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.

D)Gerekçe:
Davalı işveren tarafından, davacının farklı tarihlerde çeşitli nedenlerden dolayı uyarı cezaları aldığı ve son olarak 15.09.2011 tarihinde ....... isimli müşterinin eşini gözle taciz edip, müşterinin şikayet defterine bu olay nedeni ile yazmış olduğu yazıyı sayfayı yırtmak sureti ile kopardığından bahisle iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiği savunulmuştur.

...... isimli müşteri tanık sıfatı ile vermiş olduğu ifadede “.. kıskanç bir mizaca sahip olduğunu, eşinin güzel ve bakımlı olmasından dolayı gereksiz kuruntuları olduğunu, olay günü de davacının çok kısa süre eşine baktığını, gereksiz yere acısını eşi yerine davacıdan çıkardığını, kalabalık nedeniyle müşteri hizmetlerine şikâyette bulunduğunu, o anda orada kim olsa onu şikâyet edeceğini, davacının eşine kesinlikle taciz eylemi olmadığını, kendi kuruntusu olduğunu” bildirmiştir.

Davacı ise savunmasında, görevdeyken gözünün şikayet defterine takıldığını kendisi hakkında asılsız bir şikayette bulunulduğunu gördüğünü ve bunun müşterilerce de görülmemesi için sayfayı yırttığını ifade etmiştir.

Mahkemece, ..... isimli müşterinin tanık olarak vermiş olduğu ifade dikkate alınarak, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin davalı işverence kanıtlanamadığı gerekçesi ile davacının işe iadesine karar verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur.

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.

Davacı savunmasında, müşterinin kendisi hakkında şikayet defterine yazdığı yazıyı sayfayı yırtmak sureti ile aldığını kabul etmiş olup, davacının bu davranışı işveren ile arasındaki güven ilişkisini zedeleyecek niteliktedir. Bu nedenle işveren açısından iş ilişkisinin sürdürülmesinin beklenemeyeceği ve feshin haklı olmasa da geçerli nedene dayandığı düşünülmeksizin davanın kabulü ile işçinin işe iadesine karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2.Davanın REDDİNE, ......

SGKREHBERİ

SENDİKA BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #